Lízing

A lízing egy olyan finanszírozási forma, mely során – a finanszírozás teljes futamideje alatt – a Lízingbe Adó a finanszírozott lízingtárgy (jármű, gép, berendezés vagy ingatlan) tulajdonosa. A Lízingbe Adó kizárólag abból a célból szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, hogy lízingdíj fizetése ellenében használatba (lízingbe) adja azt Lízingbe Vevő számára.

A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjoga csak a finanszírozási futamidő végén, a teljes lízingdíj, valamint az ún. maradványérték megfizetését követően szállhat át a lízingbe vevőre.

Lízingnek alapvetően két fajtáját különböztetünk meg.

A Lízingszerződés Nyílt végű konstrukciónak abban az esetben minősül, ha a Lízingszerződésben a felek nem állapodnak meg arról, hogy a Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát a futamidő végén megszerzi. A Lízingbevevő, illetve az általa megjelölt harmadik fél, a Lízingszerződés pénzügyi mellékletében rögzített maradványérték megfizetésével szerezhet tulajdonjogot a Lízingtárgyon. Ez a vételi jogosultság azonban nem jelent vételi kötelezettséget a Lízingbevevő számára.

A Lízingszerződés Zárt végű konstrukciónak minősül abban az esetben, ha a Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbevevőre való átszállása a Lízingszerződés rendelkezései alapján biztosított, azaz a Lízingbevevő a futamidő végén a Lízingszerződésben foglaltaknak megfelelően az utolsó havi Lízingdíj és az esetleges egyéb teljes tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére jogosult.

A Lízingbevevő legkésőbb a Lízing futamidejének lejáratával a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi, amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének (beleértve az esetleges Késedelmi Kamatokat és felmerült költségeket is), valamint egyéb szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

Lízing elszámolása

a) A Lízingtárgyat a Lízingbeadó által a Lízingbevevő felé kiállított

– Zárt végű konstrukció esetén ÁFA-t is tartalmazó (amennyiben a Lízing tárgya nem mentes az általános forgalmi adó alól),

– Nyílt végű konstrukció esetén ÁFA-t nem tartalmazó – ezért ÁFA elszámolásra nem alkalmazható -,

teljes vételár számla alapján a Lízingbevevő a Lízing futamidő lejártáig, mint idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközt tartja nyilván könyveiben.

Az értékcsökkenés elszámolása a Lízingbevevőnél a saját eszközökre vonatkozó általános szabályok szerint történik. Ezen számlaösszeg azon részét, melyet – a Lízingszerződés alapján – a Lízingbeadó finanszíroz és fizet meg az Eladónak, a Lízingbevevő a kötelezettségei között, a Lízingbeadó a követelései között tartja nyilván, mint pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettséget/követelést. Ezen kötelezettség, illetve követelés az egyes kifizetett Lízingdíjak tőkerészének összegével csökken.

b) A Lízingdíjak kamatrészét, illetve a Lízingbeadó által számlázott egyéb szolgáltatások díjait (Szerződéskötési díj, stb.) a Lízingbevevő költségként/ráfordításként számolja el.

c) A Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése miatt felmerülő illetéket, költségeket, adókat, továbbá jármű esetén az eredetvizsgálati költséget a Lízingbevevő viseli.

Lízing kamata

Az ügyleti kamatszámítás módja:

Ügyleti kamat = (Tőke x naptári napok száma x ügyleti kamatláb %) / 36.000 Az egy hónapra eső kamat = (Tőke x 30 x ügyleti kamatláb %) / 36.000

A Lízingbevevő által fizetendő Lízingdíjakat, az összes Lízingdíjat, valamint a lízingeszköz beszerzési értékét az egyedi Lízingszerződés tartalmazza.

Előtörlesztés

A Lízingbeadó írásos hozzájárulása esetén a Lízingbevevőnek lehetősége van a Lízingszerződésben meghatározott törlesztő részleteknél nagyobb összegű törlesztésre. Előtörlesztés esetén a hátralévő Lízingdíj a fennálló tőketartozás, valamint az ezen időpontban érvényes ügyleti kamatláb alapján kerül meghatározásra. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő köteles Előtörlesztési díjat is megfizetni.

Biztosítékok

A Lízingbeadó jogosult arra, hogy követelései megtérülése érdekében a Lízingbevevőtől a Lízingszerződés tartama alatt biztosítékot kérjek. Biztosítékok körét az egyedi Lízingszerződés tartalmazza.